Byenvini nan UEH!
Li pi fasil pou ou enskri kounye a.
Sa fèt avèk sèlman 3 etap.
Enskri kounya
Dat limit, 13.02.2021 19:35:00

N'ap fèmen nan

N ap vanse pi devan!
Yon inivèsite piblik k ap ofri ak kominote a yon pakèt fòmasyon :
45 pwogram nan premye sik 15 pwogram nan dezyèm sik yon pwogram doktora nan espesyalite syans moun
UEH se 12 lekòl ak sant ki afilye ansanm tou
Kijan pouw enskri

Peye lajan an

Pou peye frè enskripsyon yo ki se 500 goud pou chak fakilte nou chwazi, ou ap enfòme'w bò kote fakilte a pou'w ka jwenn non ak nimewo kont pou'w depoze kò la.

Enskri sou sit la

Ranpli fòmilè a sou sit la. Fòk ou gen yon nimewo telefòn ki an fonksyon pouw ka resevwa yon SMS pouw ka fini pwosesis la.

Al depoze pyès ou

Pote pyès yo mandew yo nan sekretarya chak antite ou te chwazi sou sit la nan jou ak nan dat yo mandew fè sa a.

Dat konkou yo