Byenvini nan UEH!
Li pi fasil pou ou enskri kounye a.
Sa fèt avèk sèlman 3 etap.
Enskri kounya
Dat limit, 16.12.2022 19:04:00

N'ap fèmen nan

N ap vanse pi devan!
Yon inivèsite piblik k ap ofri ak kominote a yon pakèt fòmasyon :
45 pwogram nan premye sik 15 pwogram nan dezyèm sik yon pwogram doktora nan espesyalite syans moun
UEH se 12 lekòl ak sant ki afilye ansanm tou
Kijan pouw enskri

Enskri sou sit la

Ranpli fòmilè a sou sit la.

Peye lajan an

Pou peye frè enskriosyon yo ki se 800 goud pou chak fakilte ou chwazi, pase depoze kob la nan nenpot sikisal SOGEBANK sou kont sa: UEH/DEMANDE D'ADMISSION, nimewo: 706054558

Al depoze pyès ou

Pote pyès yo mandew yo nan sekretarya chak antite ou te chwazi sou sit la nan jou ak nan dat yo mandew fè sa a.

Dat konkou yo